Programma BIT.NL/EdeStad.nl
BedrijfsTafeltenniscompetitie
Najaar 2018

Beste deelnemer(s)
In dit overzicht het programma voor de nieuwe bedrijfstafeltennis competitie van het najaar 2018 aan. Hierin staat wanneer je team moet spelen en tegen wie. Wij hopen dat jullie er zin in hebben want er staan flink wat wedstrijden in de planning.

Organisatie
Namens TTV BIT.NL en EdeStad.nl zullen de volgende personen tekenen voor de organisatie:
Voorzitter: Jan Mostert ( Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0640455510)
Competitieleider: Peter Groen (Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0623229316)
Wedstrijdcommissaris speelavonden: Rob de Pater : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0653796854
Publiciteit: Wim Spelt Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0612179646

Deelnemers:

Er​ ​doen​ ​deze​ ​aflevering​ weer net als in de voorjaarcompetitie ​13​ ​teams​ ​mee.​ ​ Ede​​ ​Stad​ ​blijft​ ​ook​ ​nu ​​haar​ ​naam verbinden ​ aan​​ ​onze​ ​competitie​ ​met​ ​verslaglegging​ in​ ​​Ede​ ​Stad​ ​Digitaal​ ​en ​​weekblad.
De​ ​speelavond ​ is​ ​ de​ ​ donderdag.​ ​ Er is door de competitiecie. besloten dat er enkel in noodgevallen een wedstrijd kan worden verzet. Een verzoek daartoe kan via competitieleider Peter Groen ingediend worden. De competitieleider kan bij uitzondering
beslissen dat deze wedstrijd wordt verzet. 

Poule systeem:

Gekozenen​ ​is​ ​om​ ​het​ ​systeem​ ​zodanig​ ​op​ ​te​ ​zetten​ ​dat​ ​er​ ​voor​ ​een​ ​ieder​ ​zoveel​ ​mogelijk gespeeld ​ gaat​ ​ worden.​ ​ ​Daarom​ ​is​ ​er​ ​gekozen ​​voor ​​dezelfde opzet als in de voorjaarcompetitie, dus 1 poule van 7 en 1 poule van 6 teams.Nadat deze halve competitie is voltooid worden er opnieuw 2 poules samengesteld, waarin wederom een halve competitie wordt gespeeld. ​ Een​ ​ week​ ​ nadat​ ​ de​ ​ reguliere​ ​ ​competitie ​ ​is ​afgelopen​ ​ ​spelen ​ we​ ​ het​ individuele- ​ en​ ​ bedrijfstoernooi.​

Na de eerste halve competitie zal de indeling van de vervolgpoules als volgt verlopen:
De eerste 3 van elke poule komen in de kampioenspoule, de zevende plaats wordt ingenomen door het team dat als vierde eindigt in de poule met (gemiddeld) de meeste punten.Voor de poule met 6 teams wordt optioneel een extra ronde opgezet, waarbij de punten niet meetellen voor de eindrangschikking, teams kunnen onderling overleggen of ze deze wedstrijd wel of niet willen spelen.
Er bestaat een kans om een 14 e team samen te stellen en in te delen. We spelen met de gedachte om team onder te naam ttv Bit.nl toe te voegen. Er zijn enkele spelers potentieel beschikbaar maar feitelijk zoeken we nog minimaal 3 extra spelers of aanvulling uit grote teams die mogelijk iemand kunnen missen. We willen graag dat jullie hier als deelnemende teams in meedenken en eventueel 1 of 2 spelers afstaan aan dit team. Voor de zekerheid maken we van de poule van 6 nu een poule van 7 waarbij het team van ttv
Bit.nl in poule 2 wordt ingedeeld en de eerste speelavond als vrij wordt ingepland.

Deze​ ​aflevering​ wordt gespeld conform het NTTB systeem, dus elke partij is 1 punt. Voor de procentenbeker(individueel) tellen alle games mee.​ Er​ ​ wordt​ ​ ​per ​ duel​ ​ altijd​ ‘best​ ​of​ ​five’ ​ gespeeld.​ Er kan door een team dus maximaal 10 punten per wedstrijd worden gehaald De​ ​deelnemende​ ​spelers​ ​zijn​ ​ingeschaald​ ​op​ ​basis​ ​van​ ​de​ ​resultaten​ ​van​ ​de​ ​wedstrijden​ ​van het ​ voorjaar​ ​​2018. ​​De ​ individuele​ ​ speelsterkte​ ​ zal​ ​ in​ ​​de ​​wedstrijdzaal​ worden​​ ​opgehangen. Nieuwkomers ​ zullen​ ​ met​ ​ ‘gezond’​ ​ verstand​ ​ door​ ​ de​ ​competitieleider​ ​ ​(Peter​ ​Groen) ​​worden ingeschaald.

Na​ ​twee​ ​speelronden​ ​mag​ ​hij​ ​op​ ​basis​ ​van​ ​de​ ​resultaten​ ​de​ ​klassenindeling​ ​bijstellen.​ ​De klassenindeling​ ​blijft​ ​gedurende​ ​de​ ​gehele​ ​competitie​ ​geldig. Een​ ​deelnemend​ ​team​ ​mag​ ​tijdens​ ​een​ ​wedstrijd​ ​maximaal​ ​twee​ ​spelers​ ​opstellen​ die​ regelmatig ​ in​ ​ competitieverband​ ​ tafeltennisbond​ ​ (​ NTTB/Gelre ​ of​ ​ andere​ ​ NTTB​​ afdeling)​ spelen. ​ Als​ ​ competitiespelers​ ​ worden​ ​ beschouwd​ ​ spelers​ ​ ​die ​ ​gemiddeld ​minimaal​ ​ ​vier ​ keer​ ​ in​ competitieverband​ ​NTTB/Gelre​ of​ ​ andere​ ​ afdeling)​ ​ zijn​​ uitgekomen.​ ​ Daarbij​ ​ wordt​​ gekeken​ naar​ ​het ​​afgelopen​ ​seizoen​ ​2018​ ​en​ ​de​ ​lopende​ najaar competitie​ ​ 2018.​ ​ De​ ​ competitieleider​ (Peter​ ​Groen)​ ​zal​ ​dit​ ​bewaken. De​ ​commissie​ ​is​ ​zich​ ​er​ ​terdege​ ​van​ ​bewust​ ​dat​ ​het​ ​een​ ​bedrijfstafeltenniscompetitie ​ is​ ​ en​ moet ​ blijven.​ ​ Daaraan​ ​ wil​ ​ zij​ ​ vooralsnog​ ​ niet​ ​ tornen.​ ​ Wel​ ​ ​zullen​ de​ ​ regels​​ naar​ ​ de​ ​geest​​ en​ niet​ alleen​ ​ naar​ ​ de​ ​ letter​ ​ in​​ ​een​ ​voorkomend​ ​geval​ worden​​ ​gehanteerd. 

Start en einde:
De​ ​eerste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ ​06​ ​september​ ​2018.De​ ​laatste​ ​speelavond​ ​is​ ​donderdag​ ​06 ​december​ ​2018.​ ​De​ ​najaar competitie​ ​2018 ​ wordt​ ​ op​ donderdag​ ​13​ ​december​ ​2018​ ​besloten ​​met​ ​een​ ​individueel-​ ​en​ ​bedrijfstoernooi.

Hoe komt de eindstand tot stand?
Bij​ ​de​ ​bepaling​ ​van​ ​de​ ​eindstanden​ ​is​ ​het​ ​totaal​ ​behaalde​ ​wedstrijdpunten​ ​(​ per​ ​ avond​ maximaal​ ​10)​ ​bepalend.​ ​Bij​ ​twee​ ​gelijk​ geëindigde​ ​ ​teams ​ is​ ​ het​ ​ onderlinge​ ​ resultaat​ doorslaggevend.​ ​Is​ ​dat​ ​ook​ ​gelijk​ ​is​ ​het​ ​game ​ ​totaal​ van​ ​ die​ ​ wedstrijd​ ​ doorslaggevend.​ ​ Is​ ​ook​ dat​ ​gelijk dan​ ​wordt​ ​gekeken​ ​naar​ ​saldo​ ​(gewonnen​ ​- ​​verloren​ ​games)​ ​gedurende​ ​de​ ​gehele competitie. ​ Geeft​ ​ zelfs​ ​ dat​ ​ geen​ ​ ​beslissing ​ wordt​​ er​ ​​geloot. Eindigen​ ​er​ ​drie​ ​of ​​meer​ teams​​ ​gelijk, ​​is​ ​het ​ ​game ​ saldo​​ ​bepalend.​ ​Is​ dat​​ ​gelijk​ beslist​​ ​het aantal ​ gewonnen​ ​ games.​ ​ Is​ ​ dat​ ​ ​ook ​ gelijk​​ beslist​ ​ het​ ​minst​ ​​verloren​ aantal​​ ​games.​ ​Is​ ​zelfs daarna ​ geen​ ​ beslissing​ ​ gevallen​ ​ wordt​ ​ geloot.​

Het​ ​bedrijfstafeltennistoernooi​ ​wordt​ ​traditioneel​ ​besloten​ ​met​ ​het​ ​individueel​ ​Open Bedrijfstafeltennis​ ​Toernooi.​ ​De​ ​speeldatum​ ​daarvoor​ ​is​ ​zoals​ ​eerder​ ​gemeld​ ​vastgesteld​ ​op donderdagavond​ ​13 ​december​ ​2018. Aan​ ​dit​ ​toernooi​ ​kunnen​ ​alle​ ​spelers​ ​meedoen​ ​van​ ​de​ ​bedrijfstafeltenniscompetitie​ ​en​ ​spelers namens ​ sponsoren​ ​ en​ ​ andere​ ​ geïnteresseerde​ ​ ​bedrijven​ ​uit ​​de​ Edese​​ ​regio.​ ​De​ ​commissie behoudt ​ zich​ ​ het​ ​ recht​ ​ voor​ ​ het​ ​ ​aantal ​ deelnemers​ ​​per​ ​bedrijf​ ​te​ ​maximaliseren.​ De​​ ​poule indeling ​ zal​ ​ in​​ ​principe​ ​uit​ ​niet​ ​meer​ ​dan​ ​acht​ ​spelers​ bestaan.​

Hoe werkt de competitie?
Elke​ ​donderdagavond​ ​wordt​ ​om​ ​19.45​ ​uur​ ​gestart​ ​met​ ​de​ ​wedstrijden. ​ Daar​ ​ willen​ ​ we,​ gezien ​ het​ ​ feit​ ​ dat​ ​ nog​ ​ velen​ ​​van ​​ons​ ​moeten/mogen​ ​werken,​ ​ook ​​de​ hand​​ ​aan​ houden.​ Als​ ​organisatie​ ​zullen​ ​we​ ​er​ ​meer​ ​op​ ​letten​ ​dat,​ ​ook​ ​als​ ​is ​ er​ ​ nog​ ​maar​ 1​2​ ​speler

aanwezig, ​ ook​ ​ op​ ​ dit​ ​ tijdstip​ ​ wordt​ ​ begonnen​ ​ met​ ​de​ ​​wedstrijden.

Het​ ​is​ ​verstandig​ ​om​ ​wat​ ​eerder​ ​aanwezig ​ te​ ​ zijn,​ ​ zodat​​ je​ ​ nog​ ​ even​ ​ in​ ​ kan​​ ​spelen, ​ het​ competitieformulier​ ​kunt​ ​invullen​ ​en ​ een​​ lekker​​ ​kopje​ ​koffie​ ​drinken.​​Peter​ ​Groen​ ​en​ ​Rob​ ​de​ ​Pater​ ​zijn​ ​tijdig​ ​aanwezig​ ​zijn​ om​​ ​uit​ ​te​ ​leggen​ ​hoe​ ​de​ ​competitie formulieren ​ moeten​ ​ worden​ ​ ingevuld.​ ​ Vragen​ ​ rond​ ​ de​ ​ voorgift​ ​ berekening​ ​​enz.​ ​kunnen worden ​ toegelicht.​

​​Rob​ ​de​ ​Pater​ ​reikt​ ​elke ​ ​avond ​ de​ ​ wedstrijdformulieren​ ​ uit.​ ​ ​Hij ​ geeft​​ ook​ ​ aan​ ​ op​ ​ welke​ ​tafel​ de​ ​wedstrijd​ ​wordt​ ​gespeeld. ​​Graag​ ​na​ ​afloop​ ​de​ ​wedstrijdformulieren​ ​zo​ ​snel​ ​mogelijk volledig ​ ingevuld​ ​ bij​ ​ hem​ ​ inleveren.​ Peter​ ​Groen​ ​zorgt​ ​dat​ ​de​ ​standen​ ​en​ ​individuele​ ​scores​ ​worden​ ​bijgewerkt.

​Wim​ ​Spelt en Eip Janssen​ ​zorgen​ ​er ​ voor​ ​ dat​ ​ er​​ een​ ​ verslag​ ​ opgeleukt​ ​ met​ ​ foto’s​​ ​op ​de​ internetsite ​ van​​ ​onze​ ​mediapartner​ ​EdeStad.nl ​​en​ ​TTV​ BIT.NL​ ​​komt​ ​te​ staan.​ ​ Dit​ ​ geeft​​ ​extra aandacht ​ voor​ ​ uw​ ​ bedrijf​ ​ of​ ​ sponsor.​ ​ Ziet​ ​ u​ ​ iets​​ leuks​ ​ dat​ ​ het​ ​ vermelden​ ​ waard​​ is​ ​ noteer​​ dat​ dan​ ​op​ ​de​ ​achterzijde​ ​van​ ​het​ ​uitslagenbriefje.​ ​Wellicht​ ​komt​ ​het​ ​in​ ​het​ ​verslag​ ​terug!

Klasse indeling:
Iedereen heeft een klasse indeling achter zijn/haar naam staan. Dit is bepaald op basis van de resultaten van de vorige competitie.
Voor nieuwe deelnemers wordt door competitieleider Peter Groen de klasse indeling vastgesteld. Deze kan zo nodig tussentijds worden aangepast

Vuistregel:
Bij​ ​een​ ​winstpercentage​ ​tussen​ ​35​ ​en​ ​65​ ​%​ ​blijft​ ​de​ ​indeling​ ​ongewijzigd.Lager​ ​dan​ ​35​ ​%​ ​zakt​ ​men​ ​een​ ​niveau.​ ​De​ ​laagste​ ​klasse​ ​is​ acht.​​ ​Nieuwkomers,​ ​die ​​slechts recreatief ​ hebben​ ​ gespeeld,​ ​ kunnen​ ​ in​ ​ klasse​​ negen​ ​worden​ ​ingeschaald.​ Hoger​ ​dan​ ​65​ ​%​ ​stijgt​ ​men​ ​een​ ​klasse. Er​ ​wordt​ ​gespeeld​ ​met​ ​een​ ​team​ ​van​ ​3​ ​of​ ​4​ ​mensen.​ ​Drie​ ​spelers​ ​altijd​ ​alle​ ​individuele partijen.​ ​In ​ het​ ​ dubbel​ ​ mag​ ​ een​ ​ persoon​ ​ ​extra ​ worden​ ​ ingezet.​ ​ Per​ ​ speelavond​ ​ mag​ ​ een​ ​team​ maximaal​ ​twee ​ competitiespelers​ ​ (​ Tafeltennisbond)​ ​opstellen. Spelers​ ​die ​ aangemeld/ingeschreven​ ​ zijn​ ​ ​bij ​ ​het ​ desbetreffende​ ​ team​ ​ spelen​ ​ voor​ ​ de​​ punten.​ Invallers​ ​die​ ​niet​ ​aangemeld/ingeschreven​ ​zijn​ bij​​ ​een ​​team​ ​spelen​ ​niet​ ​voor ​​de​ ​punten.

De​ ​procenten-bokaal ​ kan​ ​ alleen​ ​ worden​ ​ gewonnen​ ​ door​ ​ spelers​ ​ ​die ​ minimaal​ ​ ​2 /3 ​ van​​ het​ aantal​ ​wedstrijden ​ hebben​ ​ meegedaan.​ ​ Dat​ ​ is​ ​ voor​ ​ deze​ ​ ​editie ​ naar​ ​ ​beneden ​ afgerond​ ​op​ 8​ wedstrijden. Bij​ ​onvoorziene​ ​omstandigheden​ ​kan​ ​overleg​ ​worden​ ​gepleegd​ ​met​ ​wedstrijdleider​ ​Peter Groen.​ ​Hij​ ​kan​ ​bij​ ​hoge​ ​uitzondering​ ​dispensatie​ ​verlenen.

Een​ ​speler​ ​kan​ ​slechts​ ​bij​ ​1​ ​team​ ​aangemeld/ingeschreven​ ​zijn.Het​ ​team ​ dat​ ​ niet​ ​ compleet​ ​ achter​​ de​ ​ ​tafel ​ verschijnt,​ ​ krijgt​ ​ automatisch​ ​ een​ ​ 3-0​ ​nederlaag​,​ per​ te spelen wedstrijd,​ ​op ​ het​ ​ wedstrijdformulier​ ​ bijgeschreven.​ Reglementair​ ​besliste​ ​partijen​ ​tellen​ niet​ ​mee​ ​voor​ ​de​ ​individuele​ ​berekening​ ​van​ ​de​ ​score. Iedere​ ​teamspeler​ ​speelt ​ per​ ​ wedstrijd​ ​3​​ enkelpartijen​ ​ en​ ​ er​ ​ wordt​ ​ 1​ ​ dubbelpartij​ ​gespeeld.​ ​ Let​ op​ ​bij​ ​de​ ​dubbel​ ​moet​ ​je ​ ​om​ de​ ​ beurt​ ​ de​ ​ bal​ ​ raken!​ ​ In​ ​ totaal​ ​ worden​ ​ er​ ​dus​ ​ 10​ ​ ​wedstrijden gespeeld.​ ​Er​ ​wordt ​​altijd​ ​best​ ​of​ ​five​ ​gespeeld.​ ​Dat​ ​betekent​ ​dat​ ​degene​ ​die​ ​het​ ​eerste​ ​drie games​ ​wint​ ​de​ ​partij​ ​wint. De​ ​games​ ​gaan​ ​tot ​ 11​ ​ punten​ ​ en​​ om​​ de​ ​ 2​​ punten​ ​ ​wissel ​ je​ ​ ​van ​ service.​ ​ Wordt​ ​ het​​ 10-10​​ dan​ serveer​ ​je​ ​om​ ​de​ ​beurt ​ net​ ​ zo​ ​ lang​​ tot​ ​het​​ ​verschil​ ​2 ​​punten​ ​is. Deze​ ​aflevering​ ​tellen​ ​bij​ ​de​ ​berekening​ ​van​ ​de​ ​eindstand​ ​alleen wedstrijdpunten ​(​ ​max​​10​ ​punten per ​ avond)​​ ​ ​mee.
Om​ ​de​ ​krachtsverschillen​ ​te​ ​verminderen​ ​moeten​ ​spelers​ met​ ​ tafeltennis​ ​ ervaring​ ​ punten​ ​voor​ geven.​ ​Hoeveel​ ​punten​ ​je​ ​voor​ ​krijgt​ ​of​ ​voor​ ​moet​ ​geven​ ​kun​ ​je​ ​zelf​ ​uitrekenen​ ​aan​ ​de​ ​hand van ​ het​ ​ voorgift-systeem.​ ​ (​ Zie ​ bord​​ in​ ​ de​ ​ zaal).​ ​​Standaard ​​geldt​ als​​ ​maximale​ ​voorgift​ ​7 punten. ​ Een​ ​ uitzondering​ ​ geldt​ ​ voor​ ​ de​ ​ ​spelers ​ die​​ een​​ ​landelijke​ ​divisie​ ​indeling ​​(bereikt) hebben ​ bij​ ​ een​ ​ klasse​ ​ verschil​ ​ van​​ 7​ ​ of​ ​ meer​​ ​wordt ​dan​​ ​maximaal ​​8​ ​punten ​​voor​ ​gegeven.

Bij​ ​elke​ ​wedstrijd​ ​moet​ ​er​ ​iemand​ ​tellen.​ ​Dit​ ​kan​ ​in​ ​een​ ​onderling​ ​af​ ​te​ ​spreken​ ​‘om​ ​en​ ​om’ systeem​ ​gebeuren.​ ​Telborden​ ​zijn​ ​voldoende​ ​in​ ​de​ ​zaal​ ​te​ ​vinden. Alle​ ​uitslagen​ ​vul​ ​je​ ​in​ ​op​ ​het​ ​competitieformulier.​ ​Na​ ​afloop​ ​geef​ ​je​ ​de​ ​formulieren​ ​aan​ ​Rob
de ​ Pater​ ​ of​ ​ Peter​ ​ Groen.​ Vragen​ ​en/of​ ​suggesties​ ​over​ ​het​ ​verloop​ ​van​ ​deze​ ​competitie​ ​kunnen​ ​worden​ ​voorgelegd​ ​aan
competitieleider ​ Peter​ ​ Groen.​ ​ Hij​ ​ zal,​ ​ indien​ ​ ​dit ​ document​​ daarin​ ​​niet ​ voorziet,​ ​ een​ ​beslissing​ nemen.
Tijdens​ ​alle​ ​speelavonden​ ​is​ ​de​ ​bar​ ​geopend​ ​en​ ​staat​ ​men​ ​klaar​ ​een​ ​hapje​ ​en​ ​een​ ​drankje​ ​te serveren.
Als organisatie willen we graag 1 aanspreekpunt per team in ons bezit hebben, met haar of hem kan overlegd worden indien nodig.
Wij willen graag van elk team een naam met emailadres ontvangen.Rest​ ​ons​ ​jullie​ ​heel​ ​veel​ ​tafeltennis​ ​plezier​ ​te​ ​wensen.

Namens de organisatie met sportieve groet;
Peter Groen
Jan Mostert
Rob de Pater
Wim Spelt

Indeling teams bedrijfscompetitie tafeltennis

Poule 1:
1.​ ​Jumbo​ ​Supermarkt​ ​Rhenen
2.​ ​OFS Sport
3.​ ​D​ ​&​ ​O​ ​Administratie​ ​en​ ​Belastingadvies
4.​ ​Midgetgolf​ De​ ​Dikkenberg
5.​ ​Virtiso
6.​ ​ ​Q’s ​Pool- en Snookercentrum
7.​ ​Lukkien

Poule 2:
8. V & V Personeelsdiensten
9.​ ​Spelt​ ​Financiële​ ​Adviseurs
10.​ ​Grandcafé​ ​Mr.​ ​Bojangels
11​ ​Massagepraktijk​ De​ ​Cirkel-Ede
12.​ ​Wurms​ ​Pakketservice
13.​ Uw Pianowinkel
14. Ttv Bit.nl

Speeldata:

speeldatum: Poule 1    
06.09.2018 OFS Sport - Lukkien
  D & O Adm. en Belastingadvies - Q's Pool- en Snookercentrum
  Midgetgolf De Dikkenberg - Virtiso
  Jumbo Supermarkt Rhenen - vrij
       
13.09.2018 Jumbo Supermarkt Rhenen - Lukkien
  D & O Adm. en Belastingadvies - Virtiso
  Midgetgolf De Dikkenberg - Q's Pool- en Snookercentrum
  OFS Sport - vrij
       
20.09.2018 OFS Sport - Virtiso
  Jumbo Supermarkt Rhenen - Q's Pool- en Snookercentrum
  Midgetgolf De Dikkenberg - Lukkien
  D & O Adm. en Belastingadvies - vrij
       
27.09.2018 Jumbo Supermarkt Rhenen - Virtiso
  OFS Sport - Q's Pool- en Snookercentrum
  D & O Adm. en Belastingadvies - Lukkien
  Midgetgolf De Dikkenberg - vrij
       
04.10.2018 Jumbo Supermarkt Rhenen - Midgetgolf De Dikkenberg
  Q's Pool- en Snookercentrum - Lukkien
  OFS Sport - D & O Adm. en Belastingadvies
  Virtiso - vrij
       
11.10.2018 Virtiso - Lukkien
  OFS Sport - Midgetgolf De Dikkenberg
  Jumbo Supermarkt Rhenen - D & O Adm. en Belastingadvies
  Q's Pool- en Snookercentrum - vrij
       
18.10.2018 Virtiso - Q's Pool- en Snookercentrum
  D & O Adm. en Belastingadvies - Midgetgolf De Dikkenberg
  Jumbo Supermarkt Rhenen - OFS Sport
  Lukkien - vrij
       
speeldatum: Poule 2    
06.09.2018 Wurms Pakketservice - Uw Pianowinkel
  Spelt Financiële Adviseurs - Massagepraktijk de Cirkel Ede
  Grandcafé Mr.Bojangels - V & V Personeelsdiensten
  ttv Bit.nl - vrij
       
13.09.2018 ttv Bit.nl - Uw Pianowinkel
  Spelt Financiële Adviseurs - V & V Personeelsdiensten
  Grandcafé Mr.Bojangels - Massagepraktijk de Cirkel Ede
  Wurms Pakketservice - vrij
       
20.09.2018 Wurms Pakketservice - V & V Personeelsdiensten
  ttv Bit.nl - Massagepraktijk de Cirkel Ede
  Grandcafé Mr.Bojangels - Uw Pianowinkel
  Spelt Financiële Adviseurs - vrij
       
27.09.2018 ttv Bit.nl - V & V Personeelsdiensten
  Wurms Pakketservice - Massagepraktijk de Cirkel Ede
  Spelt Financiële Adviseurs - Uw Pianowinkel
  Grandcafé Mr.Bojangels - vrij
       
04.10.2018 ttv Bit.nl - Grandcafé Mr.Bojangels
  Massagepraktijk de Cirkel Ede - Uw Pianowinkel
  Spelt Financiële Adviseurs - Wurms Pakketservice
  V & V Personeelsdiensten - vrij
       
11.10.2018 Uw Pianowinkel - V & V Personeelsdiensten
  Grandcafé Mr.Bojangels - Wurms Pakketservice
  ttv Bit.nl - Spelt Financiële Adviseurs
  Massagepraktijk de Cirkel Ede   vrij
       
18.10.2018 V & V Personeelsdiensten - Massagepraktijk de Cirkel Ede
  Spelt Financiële Adviseurs - Grandcafé Mr.Bojangels
  ttv Bit.nl - Wurms Pakketservice
  Uw Pianowinkel - vrij

 

Evenementen

12nov
19.30 Bardienst H9
15nov
19.30 H5-8-9-11 Bar H9
16nov
10.00 J2-3-4-5 Bar Ouders J5
16nov
14.00 H1-Stede Broec 1
17nov
NTTB Zaal verhuurd
19nov
19.30 Bardienst H1
20nov
PAC Zaal besproken 13.30-15.15

Agenda

November 2019
M D W D V Z Z
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1